ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "SME-GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย"

ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 8 ชั้น LG

ประเภทผู้เข้างาน

 • Backward
 • NEXT
Step 2
2 of 3 completed

วัตถุประสงค์เข้าร่วมงาน

 • พิธีเปิด
 • เยี่ยมชม/เลือกซื้อสินค้า
 • ร่วมกิจกรรม Business Matching
 • เข้าร่วมฟังบรรยาย / Concert
 • การถ่ายภาพสินค้า

เลือกสินค้าที่สนใจ

 • อาหาร ขนมและเครื่องดื่ม
 • อุปกรณ์สำนักงาน
 • เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
 • เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
 • อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องมือช่าง
 • สินค้าและบริการด้านการแพทย์
 • สินค้าและบริการด้านดิจิตอล
 • อื่นๆ

หัวข้อ Business Matching

 • อาหาร ขนมและเครื่องดื่ม
 • อุปกรณ์สำนักงาน
 • เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
 • เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
 • อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องมือช่าง
 • สินค้าและบริการด้านการแพทย์
 • สินค้าและบริการด้านดิจิตอล
 • อื่นๆ
 • ภาครัฐ vs SMEs
 • ภาคเอกชน (Super Store) vs SMEs
 • ภาคเอกชน (Trader/E-commarce/Markerting online Platform) vs SMEs

หัวข้อการบรรยายของแต่ละวัน ภายในงาน SME-GP DAY

 • วันที่ 24 สิงหาคม 2566

  - 13.00-14.00 น. เสวนา: สสว. ใช่สำหรับ SME ไหม??
  - 15.00-16.00 น. บรรยาย: การคำนวณต้นทุนและเงินหมุนเวียน
  - 16.00-17.00 น. มาตรการที่มีผลกระทบต่อ SMEs

 • วันที่ 25 สิงหาคม 2566

  - 10.00-12.00 น. ประกวด Creative Idea League
  - 14.00-15.00 น. บรรยาย: สถานการณ์ SME
  - 15.00-16.00 น. บรรยาย: เทรนด์การตลาดมาแรงปี 2023-2024
  - 17.00-18.00 น. มินิคอนเสิร์ต ลี ฐานัฐพ์

 • วันที่ 26 สิงหาคม 2566

  - 11.00-12.00 น. บรรยาย: การวางแผนการเงิน สำหรับเตรียมตัวเกษียณ
  - 14.00-15.00 น. วางฮ้วยจุ้ยอย่างไร ให้ออฟฟิตปัง
  - 15.00-16.00 น. ปั่นยอดฟอล ล้วงกลเม็ด ให้คนติดตามเยอะ

 • BACK
 • NEXT
Step 3
3 of 3 completed

ในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม SME-GP DAY รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย ภายใต้การพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาด กับ สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล ภายใต้โครงการนั้น

ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนา ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารชี้แจงข้อมูล หรือได้รับคำอธิบายจาก สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสสว. ถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล และมีความเข้าใจดีแล้ว

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมหรือปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมในเอกสารนี้ด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง และข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมนี้เสียเมื่อใดก็ได้เว้นแต่ในกรณีมีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับ สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสสว. ที่ให้ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าอยู่

กรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะขอถอนความยินยอม ข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมจะมีผลทำให้ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ และข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม

 • ยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม *
 • BACK